Transfer technologii do przemysłu

Opis Projektu

„Transfer technologii do przemysłu" jest projektem Politechniki Białostockiej, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.
Projekt obejmuje swym zasięgiem województwo podlaskie
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin realizacji

Projekt "Transfer technologii do przemysłu" jest realizowany w terminie od 1 października 2012 roku do 15 września 2015 roku.

Cel projektu

Celem projektu jest wzmocnienie powiązań nauki i biznesu oraz zwiększenie transferu wiedzy i technologii z uczelni do przedsiębiorstw w woj. podlaskim. Cel projektu jest realizowany przez wykonanie 15 prac badawczo-rozwojowych (B+R) dla podlaskich przedsiębiorstw oraz przeprowadzenie staży i szkolenia dla pracowników tych przedsiębiorstw. Rezultaty wykonanych prac zostaną przekazane nieodpłatnie przedsiębiorstwom - autorom realizowanych prac badawczo-rozwojowych.

W ramach projektu oferujemy:

  1. Realizację pracy B+R, wybranej w drodze otwartego konkursu.
  2. 20 godzin stażu w ramach realizowanej pracy Badawczo-Rozwojowej (B+R)
  3. 10 godzin szkolenia: Odnawialne źródła energii.

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowi 15 przedsiębiorstw należących do sektora maszynowego lub budowlanego, których siedziba znajduje się na terenie województwa podlaskiego, wnioskujących o realizację pracy B+R oraz 30 pracowników tych przedsiębiorstw zameldowanych na terenie woj. podlaskiego.