Transfer technologii do przemysłu

Rekrutacja

Szczegółowe warunki rekrutacji zawarte są w dokumencie:
Regulamin rekrutacji do projektu „Transfer technologii do przemysłu".
Prosimy Państwa o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji.
Wsparcie w projekcie podlega regułom pomocy de minimis dlatego też zgłoszenie do udziału w projekcie stanowi jednocześnie wniosek o przyznanie pomocy de minimis.

Więcej informacji dotyczącej pomocy de minimis poniżej.

Nabór przedsiębiorstw

Nabór przedsiębiorstw ma charakter otwarty, nabór na staże i szkolenia  jest zamknięty dostępny tylko dla pracowników przedsiębiorstw uczestniczących w projekcie. Tematy prac B+R zostaną wybrane w drodze otwartego konkursu dla przedsiębiorstw ogłoszonego w ramach projektu. Tematyka wnioskowanych prac musi dotyczyć branży mechanicznej lub budowlanej.

Oceny i wyboru wniosków przedsiębiorstw o realizacje prac B+R dokonuje Komisja Oceny Wniosków, na podstawie Regulaminu Pracy Komisji Oceny Wniosków.

Nabór wniosków o realizację prac B+R zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

Etap I w terminie od 29.11.2012 r. do 28.12.2012r.
Etap II w terminie od 01.11.2013 r. do 30.11.2013r.

Wnioski o realizację prac B+R muszą być złożone listownie lub osobiście w Biurze Projektu na druku:
Wniosek o realizację pracy badawczo-rozwojowej.

Do wniosku należy załączyć:
Załącznik nr 1: Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis.
Załącznik nr 2: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc  de minimis.

Z przedsiębiorcami, autorami wybranych wniosków zostaną zawarte Umowy na wykonanie prac. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do zgłoszenia 1 osoby na szkolenie: „Odnawialne źródła energii” oraz 1 osoby na staż w ramach prowadzonej pracy.
Uczestnikami projektu mogą być osoby zameldowane  na terenie  województwa podlaskiego, które zostały oddelegowane na staż lub szkolenie przez przedsiębiorstwa zakwalifikowane do projektu.

Zgłoszenia na staż i szkolenie muszą być zgłoszone na druku:
Zgłoszenie na staż i szkolenie.
Do zgłoszenia należy załączyć:
Załącznik nr 1: Dane uczestnika projektu, który otrzymuje wsparcie w ramach EFS/ Oświadczenie uczestnika projektu (dla każdej zgłoszonej osoby).

Wykaz wszystkich dokumentów oraz ich wzory znajdują się również na stronie Dokumenty.

 

Pomoc de minimis

Pomoc de minimis stanowi szczególną kategorię wsparcia udzielanego przez państwo, gdyż uznaje się, że ze względu na swą małą wartość nie powoduje ona zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym.

Przedsiębiorstwa z chwilą zgłoszenia do projektu muszą spełniać warunki do udzielenia pomocy de minimis określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro brutto w okresie 3 lat kalendarzowych, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego – 100 tys. euro. Dokonując oceny wniosku przedsiębiorcy, bierze się pod uwagę bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzednie lata. Nie ma znaczenia forma pomocy, źródło jej pochodzenia ani cel, na jaki została wykorzystana - do ogólnej puli wliczane są wszystkie środki uzyskane przez danego przedsiębiorcę jako pomoc de minimis w badanym okresie. Przedsiębiorców ubiegających się o pomoc de minimis obowiązują pewne ograniczenia. Nie można łączyć jej, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, z pomocą o innym przeznaczeniu (np. pomocą regionalną), jeśli doprowadziłoby to do przekroczenia dopuszczalnej intensywności tej pomocy. Pomoc de minimis może być udzielana jedynie w formach przejrzystych, czyli takich, w stosunku do których nie ma konieczności szacowania ryzyka dla obliczenia wartości pomocy. Pomoc de minimis nie może być udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw.

Pojęcie „podmiotu gospodarczego znajdującego się w trudnej sytuacji” uznaje się za tożsame z pojęciem „przedsiębiorstwa zagrożonego”. Zgodnie z pkt 9 ww. Wytycznych, uznaje się „przedsiębiorstwo za zagrożone, jeżeli ani przy pomocy środków własnych,ani środków, które mogłoby uzyskać od właścicieli/akcjonariuszy lub wierzycieli, nie jest ono w stanie powstrzymać strat, które bez zewnętrznej interwencji władz publicznych prawie na pewno doprowadzą to przedsiębiorstwo do zniknięcia z rynku w perspektywie krótko- lub średnioterminowej”.

Przedsiębiorca jest w trudnej sytuacji ekonomicznej gdy:
a. w przypadku spółki kapitałowej - wielkość niepokrytej straty z lat ubiegłych łącznie z wynikiem finansowym roku bieżącego przewyższa 50% wartości kapitału zakładowego i wielkość straty w ostatnim roku obrotowym przewyższa 25% wartości kapitału zakładowego,
b. w przypadku spółki nie będącej spółką kapitałową - wielkość straty przewyższa 50% wartości majątku spółki, stanowiącego mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę i wielkość straty w ostatnim roku obrotowym przewyższa 25% wartości tego majątku,
c. są spełnione kryteria kwalifikujące przedsiębiorcę do wszczęcia wobec niego postępowania upadłościowego.

Jeżeli nie są spełnione warunki, o których mowa w lit. a) – c) przedsiębiorca może być uznany za będącego w trudnej sytuacji ekonomicznej w szczególności, gdy:
posiada nadmierne zdolności produkcyjne, następuje wzrost strat, zapasów lub zadłużenia, maleje obrót, zmniejsza się płynność finansowa, maleje wartość aktywów netto albo osiąga wartość zerową.